Dannebroge
Danske-Tidende
Skrevet paa Dansk for Danske

I Danmark ....
H.C. Andersen er død
I gaar Formiddags kl. 11 døde Digteren, Odense Bys Æresborger, Konferensraad Hans Christian Andersen, efter i et par Maaneder at have lidt af en ulægelig Sygdom. Født den 2. April 1805, naaede han saaledes en Alder af 70 Aar og 4 Maaneder. At give en Beskrivelse af hans Levned indenfor den snævre Ramme, et Dagblads Spalter byde, tør vist med Rette ansees for ufornødent; næppe er nogen Berømtheds Livsforløb bedre kjendt af Alle end hans. Hans Bortgang var vel ikke uventet. Allerede i April, da hans Fædreland hædrede ham i Anledning af hans halvfjerdsindstyveaarige Fødselsdag, var han overordentlig svag, og han tvivlede selv om, at han skulde faa den Billedstøtte at see, som reistes ham i Kjøbenhavn. Hvad der har gjort, at Hans Christian Andersen, trods sin ringe og fattige Fødsel, har levet og er død som en af vort Fædrelands berømteste Mænd og hædret ham over den hele civiliserede Verden, er det, at han i sit Livs Virken medførte det rene barnlige Sind fra den fattige Stue i sin Hjemstavn, saa Alt, hvad han skabte, men fremfor Alt Hans Eventyr, bar et dybt, uudsletteligt, løftende og forædlende Præg deraf.
Uddrag fra Fyens Stiftstidendes Nekrolog
over H.C. Andersen efter hans Død den
4. August 1875.